ᐃᓴᕈᐃᑦ ᐃᓪᓗᕈᓯᖏᑦ ᕇᑐ ᕼᐊᑉᒦᓛᓕᖅᑐᑦ (ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒥᓂᕐᒥ)

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᓪᓗ ᐃᓴᕈᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᔭᓕᕆᔨᓂ ᖃᐅᔨᒪᖁᔨᔪᑦ ᐱᖓᑦᓯᕐᒥ ᒪᐃ 1, ᐃᓴᕈᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᓕᕆᔩᑦ ᓴᓇᕕᖓᑦ ᕇᑐ ᕼᐊᑉᒦᓛᓕᕐᒪᑦ 815 ᓴᐃᓐ ᓚᕌᓐ ᐳᓚᕚᒥᑦ ᕚᓂᔭᐃᒥ, ᐃᓴᕈᐃᑦ ᐃᓂᒋᓯᒪᔭᖓᑦ ᐊᒃᑑᕙ 2018-ᒥᓂᑦ. ᐃᓴᕈᐃᑦ ᐃᓂᒋᓂᐊᓕᖅᑕᖓᓂ ᐃᓪᓗᕈᓰᑦ 7 (ᓴᐃᕙᐃᑦ) ᖃᓂᒌᓐᓂᖅᓴᐅᓚᖓᓕᖅᑐᑦ ᓂᕈᑐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐊᑖᓂᑦᑐᐃᓐᓇᐅᑦᓱᑎᒃ ᐱᖕᖑᐊᕐᕕᓂᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᕕᓂᕐᒥ ᕇᑐᒥ. 1-ᒥᒃ 3-ᒧᑦ...
ᑕᒡᕙᐅᕗᑎᑦ ᒪᓚᑲᐃ! ᐃᖅᑲᐅᒪᓇᑦᓯᐊᖅᐳᖅ ᒪᓚᑲᐃ!

ᑕᒡᕙᐅᕗᑎᑦ ᒪᓚᑲᐃ! ᐃᖅᑲᐅᒪᓇᑦᓯᐊᖅᐳᖅ ᒪᓚᑲᐃ!

ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᓯᐊᖅᐸᕗᑦ ᒪᓚᑲᐃ ᑭᒍᑦᑕᖅ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐃᓴᕈᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᒥᖅᓱᖅᑎᓂᒃ. ᒪᓚᑲᐃ ᐃᓴᕈᓕᑦᑎᑐᑦ ᐱᐅᓯᖃᕆᐊᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᒪᑦ “ᐃᓴᕈᐃᑦ” ᐊᑎᖅᑖᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕗᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᑦᓱᑕ ᔪᓚᐃᖑᑎᓪᓗᒍ 2018-ᒥ ᑲᑎᒪᔨᑖᕋᓱᐊᖅᓱᑕᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖕᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓗᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ. ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᓯᑕᒪᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒍᑦ (4) ᐊᓈᓇᑦᓯᐊᕆᔭᐅᑦᓱᑕ/ᐋᓇᒋᔭᐅᑦᓱᖓ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓄᑦ...

ᑕᑯᔭᖅᑐᕆ ᐃᓴᕈᐃᑦ ᐊᖅᓴᓂᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᑎᑎᔪᑦ

ᓇᓴᐅᑕ 612 ᐃᒃᓯᕙᕕᒃ ᐊᖅᓴᓂᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᑎᑎᔪᑦ ᓴ ᓴᓐᑐ, ᕆᑐ ᓴᓐᑐ ᐊᒻᒪ ᑲᓗᓂᐅ ᐸᐃ ᑐᕋᕝ ᕿᑎᖁ ᕕᕗᐊᕆ 9 1:30ᒥᑦ−5:30ᒧᑦ ᐅᓪᓗᑐᐃᓇ ᕕᕗᐊᕆ 10 1:30ᒥᑦ−5:30ᒧᑦ ᓯᕙᑕᕕᒃ ᕕᕗᐊᕆ 11 10:00ᒥᑦ−3:00ᒧᑦ ᑕᕙ ᐊᖅᓴᓂᑦ ᑕᑯᔭᒐᖃᑎᑎᔪᑦ:...

ISARUIT SHOP IS CLOSED THIS WEEK.

But AGM will be in person on Saturday, Jan 28, 1-4pm at the Shop, Room #117, 815 St. Laurent Blvd, and on ZOOM.  ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ, COVID, ᐃᓴᕈᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᕐᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᑦ ᐅᖃᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᒥᕐᓱᕐᕕᒃ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᕐᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑦᑎᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᓂᕆᖃᑎᒌᒋᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᒻᒥᒃ...
Plan to attend the ISARUIT ANNUAL GENERAL MEETING!

Plan to attend the ISARUIT ANNUAL GENERAL MEETING!

Board members for 2023 – 2024 to be elected: Chair Vice-Chair Recording Secretary Treasurer Cultural Advisor Communications Officer Youth Representative 12:30 – 4:00 pmSaturday, January 28, 2023 Isaruit Shop room #117815 St Laurent Blvd Ottawa For more...