ᐃᓴᕈᖅᑖᑎᑉᐸᑦᓯᒋᑦ!

ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐋᑐᕚᒥᐅᑦ ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᑕᐅᕗᑦ ᐃᓚᐅᓂᕐᒧᑦ, ᒥᖅᓱᓂᕐᒧᑦ, ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓄᓕᖅᑕᓂᒃ ᓂᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂ ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᑕᐅᒻᒥᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓇᔫᑎᖃᑕᐅᓗᑎᒃ.

Hallie Cotnam from the CBC Morning Show dropped in on Isaruit on Thursday, Nov 3, to visit, have a bite to eat and record a radio show. Listen to the show here:

Click to download our brochure
Download the Isaruit Brochure

Connections & Discussions with Elders

Every Tuesday afternoon 1pm – 3pm listen in on elders discussing (in Inuktitut) various topics that impact Inuit artists. Hosted by Ben Illauq, Isaruit’s Shop Programs Coordinator, anyone who understands Inuktitut is invited to join in this Zoom platform session.

Send an email to inuitwomensewing@gmail.com to register and receive the Zoom link.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑉᐸᑉᐳᒍᑦ

Do you have questions about how to set up your Facebook or Online arts business properly?

Isaruit Arts is providing arts business appointments with John Houston who works with us as a consultant.
(courtesy of Adventure Canada)

Isaruit Arts for Life, Inuit Elders’ Consultation

November 1, 2022
Elders’ Consultation”Katitauluaqlauqtinagit – Before they were collected together”

Isaruit elders discuss the rhythms of life when people lived in camps, before settlements. Jushua Illauq, David Erkloo, Asenath Kannutaq, with Ruben Komangapik, John Houston and others.

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ…

ISARUIT SHOP IS CLOSED THIS WEEK.

ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ, COVID, ᐃᓴᕈᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᕐᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᑦ ᐅᖃᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᒥᕐᓱᕐᕕᒃ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᕐᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑦᑎᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᓂᕆᖃᑎᒌᒋᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᒻᒥᒃ ᐊᓪᓕᖏᓱᖓᓕᕐᐸᑦ. ᒥᕐᓱᕐᕕᒃ, ᖃᕆᐊᒥ #117, 815 St. Laurent Blvd, ᒪᑐᐃᖓᓛᕐᑐᖅ 1:00,ᒥ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐊᓪᓕᖏᓱᖓᓕᐸᑦ ᔭᓄᐊᕆ 28,ᒥ. ᑲᑎᒪᒋᐊᓕᕋᔭᕐᑐᑦ 1:30,ᒥ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ. ᑕᑯᓗᒋᑦ ᐊᑕᔪᖅ ᖃᓄᐃᓘᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑐᑦ ᐃᓴᕈᐃᒃᑯᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᖓᓂᒃ ᑐᓐᖓᓱᑦᑐᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒧᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᓪᓚᑦᑖᕐᓗᓯ! ᑕᑯᖃᑎᒌᓛᕐᐳᒍᑦ ᑕᐃᑲᓂ!

read more

Current Events

Inuit Artists’ Meet and Mentor Conference
Wednesday & Thursday Sept 22-23, 9:30 am – 3:00 pm. Register by email: iwsdataclerk@gmail.com to attend virtually by Zoom.

Isaruit Showcase and Website Launch
4:30 – 7:00 pm, Thursday, September 23, at Room #206, 815 St. Laurent Blvd. Please make reservations to attend, either in person or virtually by Zoom. Email iwsdataclerk@gmail.com.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᐃᑦ

ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕆᐊᓕᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦᓴᒥᒃ

ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕆᐊᓕᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦᓴᒥᒃ ᕿᓂᖅᐳᒍᑦ ᐃᓴᕈᒃᑯᓐᓂ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᑦᓯᔨᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᕆᐊᖅᑐᖅᑐᓂᒃ ᐃᓴᕈᐃᑦ ᓴᓇᕕᖓᓐᓂ 117-ᒥ ᓴᐃᓐ ᐳᓚᕚᒥ ᐃᑎᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑎᒋᐊᖅᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓂᐊᕐᓗᓂ ᒥᖅᓱᕐᕕᖓᓂ ᓴᓇᕕᖓᓂᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓪᓗᕈᓯᕐᒥ 117-ᒥ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᓚᖓᔪᖅ 10ᓂᒃ -20ᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ…

read more

ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᑎᑦᓯᔪᑦᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᐳᒍᑦ

ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᑎᑦᓯᔪᑦᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᐳᒍᑦ. ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᑎᑦᓯᔪᑦᓵᓐᓂᒃ ᕿᓂᖅᐳᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᓂᐊᕐᓗᑎᒃ 15-ᓂᒃ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ $20 ᐃᑲᕐᕋᑕᒫᑦ ᐃᓴᕈᐃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ. ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᑎᑦᓯᔩᒃ ᐊᔪᕆᖅᑐᐃᖃᑦᑕᓚᖓᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᒥᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᕐᕈᑏᑦ ᓴᓇᔭᐅᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏ ᐱᖅᑯᓯᖅᓱᕈᑏᑦ ᓱᓇᒃᑯᑏᑦ ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓪᓗᕈᓯᕐᒥ…

read more

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᑎᑦᓴᖅ

ᐃᓴᕈᐃᑦ ᒫᓐᓇ ᕿᓂᖅᑐᖅ ᐊᐱᖅᓱᑎᑦᓴᒥᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᓂᒃ ᐋᑐᐋᒥᐅᑕᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᑮᑕᑲᐃᓐᓇᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓂᖃᕋᔭᖅᓱᓂ $21ᑖᓚᓂᒃ ᐃᑲᕐᕋᒧᑦ. ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ (5−ᓂᒃ) ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ. ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᓪᓗ ᐅᖅᑭᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᖅᑐᒥᓪᓗ ᕿᓂᖅᐳᒍᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᓕᒻᒥᒃ (ᐅᖄᓚᐅᑎᖃᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᐳᒍᑦ) ᖃᕆᑕᐅᔭᒥᓪᓗ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᒥᒃ. ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᐸᑦ ᑕᑯᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒥᖅᓱᒐᓂᒃ ᐱᐅᒐᔭᖅᑐᖅ. ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᕕᒋᒍᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐱᕗᓕ ᐃᓪᓚᐅᖅ ᐅᕗᖓ: 613-298-6209. ᑖᓐᓇ ᒪᑐᕕᑦᓴᓕᒃ ᓯᑦᑕᒻᕙ 3, 2021-ᒥ. ᑲᑦᓱᖓᐃᓪᓗᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕆᑦ!

read more

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᖅᕕᑦᓴᖅ ᐱᕗᓕ ᐃᓪᓚᐅᖅ ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ 613 298 6209

ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᓄᑦ ᐱᕕᑦᓴᐃᑦ

ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐋᑐᕚᒥᐅᓄᑦ, ᐃᓴᕈᐃᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᑦ ᑐᖕᖑᓱᕝᕕᐅᕙᑉᐳᖅ ᐃᓄᓕᖅᑕᓂᒃ ᓱᓕᕆᕕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑦ ᒥᖅᓱᓂᒃᑯᑦ, ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ, ᓴᓇᒪᓂᑦᓴᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ, ᓂᕆᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᑯᓪᓗ

ᐅᓐᓂᖅᓯᐅᕈᑏᑦ

3,000-ᓃᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᖅᓱᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖃᑦᑕᑐᓪᓗ

“ᒪᐅᖕᖓᕋᒪ ᑐᓵᑦᓱᒋᑦ ᐊᓯᒃᑲ ᐅᖃᓕᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᕋᓂᒃ ᐊᑐᖅᓱᑎᒃ ᑲᒪᓇᖅᐸᑦᑐ ᑐᓵᒐᔪᐃᓕᕋᒪ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᓕᒪᔪᓂᒃ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᐸᖓᓕᖅᑐᐃᑦᓱᓂ ᕿᕐᓂᖅᑕᓂᒃ ᑐᖑᔪᐊᖓᔪᓂᓪᓗ ᐱᕈᖅᓯᐊᖕᖑᐊᒥᒃ. ᖁᕕᐊᓇᖅᐸᑦᑐᑦ ᑐᓵᑦᓱᒋᑦ ᐅᓂᒃᑳᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᖁᕕᐊᒋᓂᖅᐹᕋ.”

– ᒍᕋᐃᔅ ᓵᓗᒨᓂ

158-ᖑᓕᖅᑐᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ, ᐊᖑᑏᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᓪᓗ ᐋᑐᕚᒥᐅᑦ, ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᑎᑭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ

ᐃᓕᓐᓂᒃ ᑐᓴᕈᒪᕗᒍᑦ