ᓯᓖᓇ ᐋᐸᒃ
Clyde River, NU

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᐊᑎᖓ: ᓯᓖᓇ ᐋᐸᒃ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᓄᓇᖓ: ᑲᖏᖅᓱᒑᐱᒃ, ᓄᓇᕗᑦ ᐊᕐᕌᒍᖅ ᐃᓅᓕᖅᕕᕕᓂᖓ: 1979 ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑯᓂᖓ: ᑐᐱᕐᓂᒃ, ᐊᑎᒋᓂᒃ, ᐳᐊᓗᓂᒃ, ᑲᒥᑐᐃᓐᓇᓂᒃ, ᓂᑦᓯᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓇᓴᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᕈᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑦ: ᑭᓰᑦ ᓇᑦᓴᔭᐃᑦ; ᓇᓄᕋᐃᑦ; ᑐᐱᑦᓴᔭᐃᑦ, ᓄᕕᖅᓵᑦᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓ: ᓇᔪᖅᓯᖅᑎ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ: ᓯᓖᓇ ᑲᖏᖅᓱᒑᐱᒻᒥᐅᖅ ᒫᓐᓇ. ᐱᕈᖅᓴᑦᓱᓂ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓛᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓚᒥᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑖᑕᒥᓂᒃ ᒪᓕᖃᑦᑕᖅᓯᒪᑦᓱᓂ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ. ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐊᒥᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᒐᒥ ᒥᖅᓱᐸᑦᑐᖅ ᕿᓯᓂᒃ ᓇᑦᓯᔭᓂᒃ, ᓇᓄᕋᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐃᕋᔪᐊᓂᒃ. ᓄᓇᖓᓂ ᐃᓐᓇᕆᔭᓄᑦ ᑲᒻᒥᒋᐅᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᐱᓕᐅᕆᐅᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒐᒥᓪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓴᓇᕙᓕᖅᑐᖅ. ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓄᑦᓯᐅᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᖅᐸᑦᑐᖅ ᖃᕐᓕᓂᒃ ᖁᓕᑦᑕᓂᓪᓗ ᐅᐃᖓᑕ ᕿᑐᕐᖓᖏᑕᓗ ᐊᓐᓄᕌᑦᓴᖏᓐᓂᒃ. ᓂᑦᓯᑦᑕᐸᒻᒥᔪᖅ ᐱᐊᕋᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐃᓐᓇᖅᓯᐅᑎᓂᓪᓗ ᓇᓴᓂᒃ. ᐅᓪᓗᒥ ᓱᓕ ᒥᖅᓱᐸᑦᓱᓂ ᐸᐅᕐᖓᓂᒃ ᓄᓂᕙᒋᐊᖃᑎᖃᖅᐸᑦᑐᖅ ᐃᕐᖑᑕᒥᓂᒃ.

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᑎᐅᑉ ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᒍᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓲᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑦ: ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᖅ, ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖅ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ, ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᖅ, ᑐᐱᓕᐅᕐᓂᖅ, ᒥᖅᓱᕐᓂᖅ, ᐸᐅᕐᖓᓂᒃ ᓄᓂᕙᒋᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑭᐅᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖅ.

Get in touch with ᓯᓖᓇ ᐋᐸᒃ