ᓕᔅᓕ ᐱᐅᒑᑦᑐᐊᓗᒃ
Mittimatalik, NU

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᐊᑎᖓ: ᓕᔅᓕ ᐱᐅᒑᑦᑐᐊᓗᒃ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᓄᓇᖓ: ᒥᑦᓯᒪᑕᓕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎ ᒫᓐᓇ ᓄᓇᖓ: ᒥᑦᓯᒪᑕᓕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦ: ᐊᒪᐅᑏᑦ, ᐊᑎᒌᑦ, ᑲᒥᑐᐃᓐᓇᐃᑦ, ᐊᓐᓄᕌᑦ ᓄᑕᕋᖅᓯᐅᑏᑦ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᕈᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑦ: ᑭᓰᑦ ᓇᑦᓯᔭᐃᑦ; ᓯᓚᐹᑦᓴᐃᑦ, ᕿᐱᑦᓴᐅᔭᐃᑦ, ᓂᕕᖅᓵᑦᓴᐃᑦ

ᐊᕐᕌᒍᖅ ᐃᓅᓕᖅᕕᕕᓂᖓ: 1978

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ: ᓕᔅᓕ ᐱᕈᕐᓂᑯ ᒥᑦᓯᒪᑕᓕᒻᒥ. ᐃᓚᒌᑦ ᐅᖃᓪᓛᖅᓯᒪᒐᔪᖃᑦᑕᕐᓂᑯᐃᑦ ᐅᐱᕐᒑᒃᑯᑦ ᐊᐃᔭᒃᑯᓪᓗ, ᐱᓗᐊᖅᑎᒥ ᓇᑦᓯᐊᖃᓕᖅᑎᓪᓗ ᐊᓈᓇᖓ ᓇᑦᓯᐊᕋᔭᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᖃᑦᑕᓂᕐᒪᑦ ᐱᐅᓂᖅᐸᐅᒻᒪᑕ ᐅᑭᐅᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᕈᑎᒋᑦᓱᒋᑦ. ᐊᓈᓇᖓᑕ, ᔪᐊᓇ ᐱᐅᒑᑦᑐᐊᓘᑉ, ᒥᑦᓱᕆᐅᖅᑎᓯᒪᔭᖓ ᓱᓕ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᖑᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓯᒪᑦᓱᓂᐅᒃ ᕿᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᑖᑦᑎᕆᑎᖃᑦᑕᖅᓱᓂᐅᒃ ᕿᑐᒻᒪᑦᓴᐃᑎᖃᑦᑕᖅᓱᓂᐅᓪᓗ ᐅᖅᑰᔪᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᑦᑐᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᕿᐅᒌᒃᑯᑎᑦᓴᓂᓪᓗ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ. ᑭᓗᖃᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ ᒥᖅᓱᕆᐅᖅᓴᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓯᓂᒃ ᐃᓕᕐᓂᑯᖃᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ. ᐃᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑦᓱᓂ ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᖅᑎᕈᕐᓂᑯ ᐃᓚᖏᑕ ᐱᑦᓴᖏᓐᓂᒃ. ᐊᓈᓇᒥᑎᑐᑦ ᒥᖅᓱᖅᑎᐅᕙᓕᖅᑐᖅ. ᐃᓚᖏᑕ ᐱᑦᓯᖏᓐᓂᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓐᓄᕋᓕᐅᖅᐸᑦᑐᖅ ᐃᓄᓕᖅᑕᓂᒃ, ᐊᓯᓄᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᐅᖏᑦᑐᓂᒃ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᐱᕆᔭᐅᕙᑦᑐᖅ “ᖃᓄᕐᓕ ᒥᖅᓱᑦᓯᐊᕆᐅᖅᓯᒪᕕᑦ?” ᓕᔅᓕ ᖁᕕᐊᒋᔭᓕᒃ ᐊᓐᓄᕌᑦᓴᓄᑦ ᐆᑦᑑᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᖅᓱᑦᓯᐊᕋᓱᐊᖏᓐᓇᓲᖑᑦᓱᓂ.

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᑎᐅᑉ ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᒍᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓲᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑦ: ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᖅ, ᒥᖅᓱᕐᓂᖅ, ᓂᑦᓯᑕᕐᓂᖅ, ᓄᕕᖅᓴᕐᓂᖅ

Get in touch with ᓕᔅᓕ ᐱᐅᒑᑦᑐᐊᓗᒃ