ᑲᓛᕋ ᐃᕙᓕᒃ
Cambridge Bay, NU

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᐊᑎᖓ: ᑲᓛᕋ ᐃᕙᓕᒃ

ᐊᑦᓯᕋᐅᑎᖓ: ᑲᓛᕋ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᓄᓇᖓ: ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᓯᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎ ᒫᓐᓇ ᓄᓇᖓ: ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᓯᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑯᓂᖓ: ᐊᑎᒌᑦ, ᐳᐊᓗᐃᑦ, ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ, ᑕᖅᓯᖅᑐᒐᓂᒃ, ᕿᓯᓂᒃ ᑭᓗᓕᓐᓂᒃ, ᓴᓇᒪᒌᖅᑐᓂᒃ ᕿᓯᔭᓂᒃ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᕈᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑦ: ᓂᕈᒥᑦᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᐃᑦ, ᖃᑦᓱᖓᐅᑎᑦᓴᔭᐃᑦ, ᐊᒪᕈᔭᐃᑦ, ᑐᐱᑦᓴᔭᐃᑦ, ᕿᓰᑦ ᓇᑦᓯᔭᐃᑦ,

ᐊᕐᕌᒍᖅ ᐃᓅᓕᖅᕕᕕᓂᖓ: 1964

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅ: ᑲᑎᒪᔨ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᖕᖓᕕᒃᑯᓐᓂ; ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ: ᑲᓛᕋ ᐱᕈᕐᓂᑰᑦᓱᓂ ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᓯᐊᒥ ᐊᓈᓇᒥᓄᑦ ᒥᖅᓱᕆᐅᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᓕᖅᑕᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ ᓱᓕ ᓂᕕᐊᖅᓯᐊᖑᑎᓪᓗ. ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓂᐅᕕᑎᑦᓴᖃᕈᒪᑦᓱᓂ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓯᔭᓂᒃ ᐅᑉᐱᔾᔪᐊᖕᖑᐊᓂᒃ ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᓕᐊᕆᑦᓱᒋᑦ. ᑲᓛᕋ ᒫᓐᓇ ᐊᑎᒋᓕᐅᖃᑦᑕᓕᖅᑐᖅ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓴᓇᒪᐅᓯᓕᐅᖅᓱᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᔪᐊᓗᓐᓂᒃ ᕿᓚᐅᔾᔭᑐᖅᓯᐅᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᖅᐸᓕᖅᓱᓂ ᐊᒪᕈᔭᓂᒃ ᐱᐅᔪᐊᓗᓐᓂᓪᓗ ᒥᖅᓱᒐᓂᒃ ᓴᓇᕙᑦᓱᓂ ᐊᒡᒐᒻᒥᓄᑦ ᑕᖅᓯᖅᑐᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ. ᒫᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᕋᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᕙᓕᖅᑐᖅ ᐸᓂᒥᓂ ᒥᖅᓱᕆᐅᖅᓴᖃᑎᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓴᖅᑎᑦᓱᒋᑦ ᒥᖅᓱᕈᓯᓂᒃ.

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᑎᐅᑉ ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᒍᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓲᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑦ: ᒥᖅᓱᕐᓂᖅ

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᔭᖏᑦ/ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖏᑦ: ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᑕᐸᐃᕐᓇᐸᒻᒪᑕ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕋᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᒍᑦ. ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᕋᐃᒐᑦᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑕᐸᐃᖅᑕᐅᕙᑦᑐᒍᑦ ᐱᐅᔪᐊᓗᓐᓂᒃ ᓴᓇᕙᒃᑲᑦᑕ ᑕᖅᓴᓕᓐᓂᒃ, ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᒥᓐᓂᖏᒍᑦ ᑐᖕᖓᓇᖅᑐᓂᒃ.

Get in touch with ᑲᓛᕋ ᐃᕙᓕᒃ