ᑭᓕ ᐊᒃᐸᓕᐊᐱᒃ
Pond Inlet, NU

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᐊᑎᖓ: ᑭᓕ ᐊᒃᐸᓕᐊᐱᒃ

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒍᑎᖓ: ᒪᒪᑎᐊᖅ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᓄᓇᖓ: ᒥᑦᓯᒪᑕᓕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᑎᐅᑉ ᐱᕈᕐᕕᒋᓯᒪᔭᖓ: ᒥᑦᓯᒪᑕᓕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑯᓂᖓ: ᐅᒃᑯᓯᑦᓴᓂᒃ ᓴᓇᖕᖑᐊᒐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑐᒐᓂᒃ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᕈᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑦ: ᐅᒃᑯᓯᑦᓴᐃᑦ, ᓇᔾᔪᐃᑦ, ᓯᑎᔪᖅ ᐅᒃᑯᓯᑦᓴᖅ, ᑎᑎᖅᑐᒐᐅᑏᑦ ᐊᒥᐊᕈᑏᑦ ᑎᑎᖅᑑᑎᑐᐃᓐᓇᐃᓪᓗ; ᐃᓕᓴᕐᓂᕐᓗ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᕿᕐᓂᖅᑕᒥᒃ ᐅᒃᑯᓯᑦᓴᒥᒃ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ: ᑭᓕ ᐱᕈᖅᓯᒪᔪᖅ ᒥᑦᓯᒪᑕᓕᒻᒥ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᓱᓂ. ᐊᑖᑕᓪᓚᕆᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᐊᖅᑎᒥᒍᑦ ᐊᑖᑕᑦᓯᐊᖓ ᓴᓇᖕᖑᐊᖅᑎᓪᓗᒋᒃ ᑕᐅᑐᖃᑦᑕᖅᓱᒋᒃ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᓯᓂᑯ ᓱᓇᓕᐅᕈᓐᓇᕐᒪᖔᕐᒥ. ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕋᓴᓂᒃ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᒪᑯᓂᖓ ᐃᓪᓗᖕᖑᐊᓂᒃ, ᖃᒧᑎᖕᖑᐊᓂᒃ, ᖃᒧᑕᐅᔭᖕᖑᐊᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᐊᖕᖑᐊᓂᒃ. ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑦᓱᓂ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑑᑎᓕᓐᓂᒃ ᓂᑦᓯᓂᒃ, ᓇᐅᓚᓂᒃ, ᓇᐅᒃᑯᑎᓂᓪᓗ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᐊᖑᓯᔨᐅᓂᖅᓴᐅᓯᒪᒐᒥ. ᒪᓐᓇ ᓴᓇᓂᖅᓴᐅᕙᓕᖅᑐᖅ ᓴᓇᐅᒐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᕈᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖏᓐᓂᒃ. ᐅᓪᓗᒥ ᓴᓇᖃᑕᐅᕙᑦᑐᖅ ᐊᑑᑎᖃᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑎᒍᑦ ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᓴᓇᒍᒪᓂᖅᓴᐅᕙᑦᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᑦᓱᓂ ᐊᐅᒡᒍᓯ 2021 ᓴᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᑯᑦᓴᑦᓴᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᑉᐱᕐᔪᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓗᒐᖅ.

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᑎᐅᑉ ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᒍᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓲᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑦ: ᐊᓯᕙᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ/ᐃᓅᓱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ, ᖁᓪᓕᓕᐅᕐᓂᒥᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᔭᖏᑦ/ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖏᑦ: ᓴᓇᖕᖑᐊᒐᕐᒥᒍᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᐸᑦᑐᖅ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖏᓐᓂᒃ. ᑕᐃᒫᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᑕᑯᑦᓴᕈᖅᑎᒍᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᔭᓂᓪᓗ, ᑕᐃᒫᓪᓕ ᑕᐅᑐᑦᑕᒃᑲ ᓴᓇᖕᖑᐊᒐᐃᑦ, ᓴᓇᖕᖑᐊᒐᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᒃᑯᓪᓗ ᐱᖕᖑᖅᑎᑦᓱᒋᑦ.

Get in touch with ᑭᓕ ᐊᒃᐸᓕᐊᐱᒃ