ᑎᐊᓇ ᒍᐊᑕᓐ
Kangirliniq, Rankin Inlet, NU

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᐊᑎᖓ: ᑎᐊᓇ ᒍᐊᑕᓐ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᓄᓇᖓ: ᑲᖏᕐᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎ ᒫᓐᓇ ᓄᓇᖓ: ᑲᖏᕐᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ

ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑯᓂᖓ: ᑎᑎᖅᑐᒐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑑᑎᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ/ᐃᒪᓕᓐᓄᑦ/ᐊᒥᐊᕈᑎᓄᑦ ᑎᑎᖅᑑᑎᓄᑦ ᐊᒥᐊᒐᓂᒃ ᑖᓂᑭᑦᑐᓄᑦ ᐊᒥᐊᕈᑎᓄᑦ/ᑭᓂᖅᑕᓄᑦ ᐊᒥᐊᕈᑎᓄᑦ/ᐃᒥᖅᑐᖅᑐᓄᑦ ᐊᒥᐊᕈᑎᓄᑦ; ᒥᖅᓱᒐᓂᒃ ᑕᖅᓯᖅᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᒪᐅᑎᓂᒃ, ᐊᑎᒋᓂᒃ, ᐃᓗᐱᕈᓂᒃ, ᓱᕈᓯᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ, ᓇᓴᓂᒃ; ᓄᕕᖅᓵᓃᒃ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ, ᖃᓕᐹᓂᒃ/ᓯᐅᑕᐃᓕᑕᓂᒃ; ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓴᓇᐅᒐᓂᒃ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ, ᓴᐸᖓᓂᒃ ᓇᒃᒍᐊᕐᒥᓂᒃ ᐅᔭᒥᓂᒃ ᑕᓕᐊᓂᓪᓗ; ᓴᐸᖓᓂᖅ ᑕᑯᒥᓇᕈᑎᓂᒃ

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᕈᑎᒋᕙᑦᑕᖏᑦ: ᑎᑎᖅᑐᒐᐅᑏᑦ ᐊᒥᐊᕈᑏᓪᓗ ᑭᓂᖅᑕᐃᑦ/ᐊᒥᐊᕈᑏᑦ ᑖᓂᑭᑦᑐᑦ/ᐸᐅᑦᓴᔭᐃᑦ/ᐊᒥᐊᕈᑏᑦ ᑎᑎᖅᑑᑏᑦ; ᒥᖅᓱᕈᑏᑦ; ᓄᕕᖅᓵᑦᓴᐃᑦ

ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓅᓕᖅᕕᕕᓂᖓ: 1996

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᐱᐅᓯᖓ: ᑎᐊᓇ ᖃᖏᕐᖠᓂᕐᒥᐅᑕᐅᑦᓱᓂ ᑎᑎᖅᑐᒐᕈᒪᓲᖅ ᐊᒥᐊᕆᒍᒪᓲᖑᑦᓱᓂᓗ ᑕᐃᒪᖕᖓᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᒐᒥᓂᑦ. ᑎᐊᓇ ᑎᑎᖅᑐᒐᕈᒪᓲᖅ ᓄᓇᖓᑕ ᓴᓇᒪᓂᖓᓂᒃ ᑲᖏᕐᖠᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕙᑦᓯᐊᕈ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓲᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᔪᖕᖏᒃᑲᓗᐊᖅᓱᓂ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᕐᒥᒃ ᓱᓕ ᐃᓕᒋᐊᓪᓚᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᑦᓱᓂ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑲᖏᖅᓱᒑᐱᒻᒥ ᓄᓇᕗᒥ. ᑎᐊᓇ ᓱᓕ ᑎᑎᖅᑐᒐᖃᑦᑕᕋᓗᐊᖅᓱᓂ ᒫᓐᓇ ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᖅᐸᓕᖅᑐᖅ ᐃᓐᓇᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᓱᕈᓯᖅᓯᐅᑎᓂᓪᓗ; ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕙᒻᒥᔪᖅ ᓴᐸᖓᓂᒃ ᔫᓗᕆᓂᒃ ᓄᕕᖅᓴᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓕᐹᓕᐅᖅᐸᑦᓱᓂ ᓯᐅᑕᐃᓕᑕᓕᐅᖅᐸᑦᓱᓂᓗ.

ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᑎᐅᑉ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑕᐅᕕᒋᕙᑦᑕᖏᑦ ᐱᖅᑯᓯᖅᓱᕕᒻᒥ: ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᖅ, ᓂᕐᔪᑎᓯᐅᓂᖅ; ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᖅ, ᑲᑕᔾᔭᕐᓂᖅ, ᒥᖅᓱᕐᓂᖅ, ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᕐᓂᖅ ᐆᒪᔪᔭᓂᒃ; ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᑖᓂᓪᓗ ᐊᔾᔨᖃᖕᖏᑦᑐᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᕐᓂᖅ; ᐱᓱᕋᔮᓐᓂᖅ

Get in touch with ᑎᐊᓇ ᒍᐊᑕᓐ