ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕆᐊᓕᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦᓴᒥᒃ

ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕆᐊᓕᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦᓴᒥᒃ ᕿᓂᖅᐳᒍᑦ ᐃᓴᕈᒃᑯᓐᓂ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᑐᖕᖓᓱᑦᑎᑦᓯᔨᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᕆᐊᖅᑐᖅᑐᓂᒃ ᐃᓴᕈᐃᑦ ᓴᓇᕕᖓᓐᓂ 117-ᒥ ᓴᐃᓐ ᐳᓚᕚᒥ ᐃᑎᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑎᒋᐊᖅᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓂᐊᕐᓗᓂ ᒥᖅᓱᕐᕕᖓᓂ ᓴᓇᕕᖓᓂᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓪᓗᕈᓯᕐᒥ 117-ᒥ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᓚᖓᔪᖅ 10ᓂᒃ -20ᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓗᓂ $18-ᓂ ᐃᑲᕐᕋᑕᒫᑦ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ ᒪᑐᓛᖅᑐᖅ ᐃᐳᕈᓪ 22-ᒥ 5-ᒨᖅᐸᑦ ᓯᕿᖕᖑᔭᖅ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᒪᐃᔪᓪᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᕗᖓ inuitwomensewing@gmail.com ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 613 298 2609. ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ.