ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᑎᑦᓯᔪᑦᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᐳᒍᑦ

ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᑎᑦᓯᔪᑦᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᐳᒍᑦ. ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᑎᑦᓯᔪᑦᓵᓐᓂᒃ ᕿᓂᖅᐳᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᓂᐊᕐᓗᑎᒃ 15-ᓂᒃ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ $20 ᐃᑲᕐᕋᑕᒫᑦ ᐃᓴᕈᐃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ. ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᑎᑦᓯᔩᒃ ᐊᔪᕆᖅᑐᐃᖃᑦᑕᓚᖓᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᒥᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᕐᕈᑏᑦ ᓴᓇᔭᐅᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏ ᐱᖅᑯᓯᖅᓱᕈᑏᑦ ᓱᓇᒃᑯᑏᑦ ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓪᓗᕈᓯᕐᒥ 117-ᒥ, 815 ᓴᐃᓐ ᐳᓚᕚᒥ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ, ᐱᖓᑦᓯᕐᒥ, ᐊᒻᒪ ᑕᓪᓕᒥᕐᒥ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ ᒪᑐᓛᖅᑐᖅ ᐃᐳᕈᓪ 22-ᒥ 5-ᒨᖅᐸᑦ ᓯᕿᖕᖑᔭᖅ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᒪᐃᔪᓪᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᕗᖓ inuitwomensewing@gmail.com ᐅᕝᕙᓗᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 613 298 2609. ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ.