ᒥᖅᓱᕋᑦᓴᓄᓪᓗ

ᐃᑲᔪᕈᑎᑦᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐃᑦ:

  • ᓴᐸᖕᖏᕆᐅᑏᑦ
  • ᒥᓕᒐᓕᐅᕈᑎᑦᓴᐃᑦ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᒌᒃᑯᑎᓂᒃ
  • ᕿᐱᓕᐅᕈᑎᑦᓴᐃᑦ
  • ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᓕᐅᕈᑎᑦᓴᐃᑦ
  • ᐅᑉᐱᖕᖑᐊᓕᐅᕈᑎᑦᓴᐃᑦ
  • ᓂᑦᓯᑦᑕᐅᑏᑦ/ᓄᕕᖅᓴᐅᑏᑦ ᕿᓗᐊᓕᐊᑦᓴᐃᓪᓗ

ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᐃᑦᓯᖅᑐᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᑐᔪᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓴᕈᒃᑯᓐᓂ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ:

ᐅᖄᓚᕕᒋᒍᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᓲᓯ ᑎᒡᓕᒃ, ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ: Iwsdataclerk@gmail.com