ᐃᓄᐃᑦ ᓂᐱᖏᑦ

Martha, Susie, Bev Illauq
April 7th, 2021

My Life as it Happened

A Personal Story

Download PDF

ᐃᓴᕈᐃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᑲᑎᒪᓂᕆᓯᒪᔭᖓᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑦ:

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓴᕈᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᒥᖅᓱᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᑐᕚ ᓯᑎᖓᓂ ᐱᓕᕆᔩᑦ

ᑎᓴᒻᐸ 1 ᐊᒻᒪ 2, 2020-ᒥ

Download PDF